top of page
RAILUTION RGB.png

Ne jemi partneri i duhur per planifikim dhe keshilla ne operimin e trasese

Një kompani bashkëpunimi e RUBI Bahntechnik

  • Qasje ndërdisiplinore dhe ndërtregtare (koordinim i disiplinave te ndryshme)

  • Planifikim, monitorim, dhe ekzekutim te përbashkët te menaxhimit të projektit (minimizimi i ndërhyrjeve)

  • Rritja e efikasitetit duke përdorur metodologjinë BIM

  • Ngritja e kapaciteteve në përputhje me nevojat

  • Perdorim i resurseve afër punishtes

Sistemet e transportit

Planifikimi i ekzekutimit (Dokumentet e planit, përgatitja e punës)

Koordinimi i planifikimit

Rishikimi i planit të shërbimeve

Tenderimi dhe dhënia e shërbimeve të nënkontraktorëve

Menaxhimi profesional

Këshilla teknike

Icon_Integrated projectplanning.png
Icon_construction.png
Icon_civil engineering.png

Menaxhimi i projektit në partneritet

Planifikimi i integruar i projektit

Përgatitja e integruar e ekzekutimit

Ndërtim integral

Shpërblimi bazuar në suksesin e projektit (kosto, kohë, cilësi)

Strukturat inxhinierike

Si inxhinierë me përvojë, ne përgatisim për ju planifikimin e zbatimit të Lph 5

Ne përgatitjen e vizatimeve të zbatimit, detajeve dhe ndërtimit, duke përfshirë koordinimin përkatës.
Ne fazat 6–9 ne ju perkrahim per tenderim dhe kontraktim, per pregatitjen e puneve, per menaxhim profesional sidhe si keshilltare ne punishte

Jürgen Steingräber

Gesellschafter / Geschäftsführer

+49 157 584 953 28

bottom of page